Zahtev za izdavanje serverskog sertifikata za elektronsko potpisivanje

Korisničko uputstvo
* 
Matični broj:
* 
Naziv pravnog lica ili državnog organa:

Upisuje se puno poslovno ime upisano u registar Agencije za privredne registre.

* 
PIB:
* 
Obveznik PDV-a:
* 
Budžetski korisnik
* 
Šifra delatnosti:
* 
Mesto:
* 
Ulica:
* 
Broj:
* 
Poštanski broj:
* 
PAK:
* 
Kontakt telefon:
Primer: 0641234567
* 
Adresa E-pošte:

Sertifikaciono telo Pošte dostavlja predračun pravnom licu ili državnom organu
na navedenu adresu E-pošte.

  
Web adresa:
* 
Funkcija zakonskog zastupnika:
* 
Ime i prezime zakonskog zastupnika:


   Podaci o licu ovlašćenom da u ime pravnog lica ili državnog organa podnese Zahtev za izdavanje serverskog sertifikata za elektronsko potpisivanje

* 
Ime:
Primer: Žarko
* 
Prezime:
Primer: Đurašković
* 
JMBG:
  
Datum rođenja:
* 
Mobilni telefon:
Primer: 0641234567

Broj mobilnog telefona na koji će biti poslata lozinka PKCS#12 datoteke sertifikata.

   Podaci o serverskom sertifikatu za elektronsko potpisivanje

* 
Ime servera:

Potrebno je upisati ime servera za elektronsko potpisivanje (na primer: Server Firme za potpisivanje). Ime servera ne sme da bude FQDN ime (Fully Qualified Domain Name).

* 
Adresa E-Pošte:

Na ovu E-mail adresu biće poslat broj zahteva i autorizacioni kod koje je potrebno uneti na Web formi „Preuzimanje sertifikata kao PKCS#12 datoteke“. Ova E-mail adresa biće upisana u elektronski sertifikat.

* 
Rok važnosti sertifikata:
  
Cena sa porezom:
dinara.